fbpx

לזרז בלי לומר נו

מכירה את זה שאת ממהרת אבל ממש לעבודה, לחברה, או שהקטן יגיע בזמן למפגש בדיוק אז כשאת מארגנת את הילדים...

עזרים מעולם המשחוק שיגרמו לילדים שלכם לסדר, למיין ולנקות בכיף

 משחקים את הניקינות והסדר!  לסדר, לנקות, למיין, להעביר ולמחזר. ולמה שאת כל החגיגה הזו נעשה לבד? זאת אומרת בלי הילדים? ...